Privacyverklaring

Privacyverklaring GeLUK

Laatste aanpassing op 6 maart 2024

GeLUK is een samenwerkingsverband van

 • Hogeschool Utrecht
 • Center of Expertise Smart Sustainable Cities
 • Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (publiek-private samenwerking (PPS) met o.a. Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht)
 • Vakcentrum Duurzame Energie (PPS met o.a. ROC Midden Nederland)
 • TechnoHUB Woerden
 • Kennistransfercentrum Zegveld
 • Kalsbeek College

Deze hebben allemaal hun eigen privacy verklaring, te vinden op de betreffende websites. Deze privacyverklaring betreft alleen de persoonsgegevens die worden gedeeld in het kader van GeLUK.

Hogeschool Utrecht, Padualaan 99 3584 CH Utrecht, is als Penvoerder van GeLUK verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij wie kan ik terecht met vragen en eventueel bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens? Heb je vragen over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt? Stel deze dan via de privacydesk van de Hogeschool Utrecht: Askprivacy@hu.nl

Contactgegevens:

Wijzijngeluk.nl

Hogeschool Utrecht, CoE Smart Sustainable Cities
Padualaan 99
3584 CH Utrecht

Persoonsgegevens die wij verwerken

GeLUK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie (werkgever of opleidingsinstituut)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Askprivacy@hu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GeLUK verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Rapporteren van het aantal aanwezigen bij activiteiten van GeLUK

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GeLUK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of voor een eventuele audit van subsidieverstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

GeLUK deelt jouw persoonsgegevens binnen het consortium. Het delen met derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van met jou afgestemde activiteiten of noodzakelijk is voor eventuele wettelijk verplichte audits voor subsidieverlening of kwaliteitsborging.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hogeschool Utrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GeLUK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Askprivacy@hu.nl.

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen we je om je te legitimeren. Zo controleren wij of het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de Hogeschool Utrecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan. De kwaliteit van de technische beveiliging wordt met regelmaat getest.

Download hier het privacystatement als PDF